Sınıf 2 Bildirim Formu Uygulamaları

24/03/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/AT)’nin (TTTE Yönetmeliği) “Piyasaya arz” başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi (8/1/(b)) gereğince; Yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olarak imal edilmiş, uyumlaştırılmamış frekans veya frekans bandlarını kullanan cihazı piyasaya arz eden imalatçının, cihazın piyasaya arz edilmesinden en az dört hafta önce “Sınıf 2 Bildirim Formu” ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’na izin başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Başvuru Usulü: Türkiye'de faaliyet gösteren imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci tarafından Sınıf 2 Bildirim Formu’nda belirtilen bilgilerin bilgisayar ortamında doldurulup her sayfasının sol alt kısmı imzalanıp kaşelenerek, cihaz için üretici firma tarafından düzenlenmiş uygunluk beyanında (DoC-Declaration of Conformity) belirtilen standart değerlere ait belgelerin (test raporlarının) CD ortamında hazırlanarak, "norm müracaat dilekçesi" ekinde firma bilgileri, firma adına imza yetkisi olan kişinin yetkisini gösteren imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte BTK Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.

Yönetmelik uyarınca piyasaya arz edilen cihazların 5’inci maddede belirtilen temel gereklere ve bu Yönetmeliğin diğer ilgili maddelerine ve bu kapsamda Telsiz Arayüz Özellikleri Dokümanları (TAD)’na uygun olarak imal edilmiş olması gerekmektedir. Sınıf 2 başvuruları, Milli Frekans Planı  çerçevesinde değerlendirilir, imalatçı tarafından yapılan beyanların BTK tarafından Milli Frekans Planı’na uygun bulunması halinde onaylanan Sınıf 2 Bildirim Formu yazı ekinde talep sahibine gönderilir. 

Sınıf 2 Bildirim Formu onaylanarak BTK internet sitesinde yayımlanan Sınıf 2 Bildirim Formu ile Onay Almış Cihazların Listesi’nde yayımlanan cihazlar için tekrar Sınıf 2 Bildirim Formu onayına gerek bulunmamaktadır.

Ülkemiz Sınıf 1 Listesi  kapsamındaki cihazlar için BTK’ya Sınıf 2 Bildirim Formu onayı başvurusu yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Uyarı: Cihazlar için yapılan başvurular, başvuru sahibinin beyanları ve ilgili dokümanları esas alınarak değerlendirildiğinden, cihazların onaylanmış olması / onaya tabi olmaması, piyasa arzını müteakip ilave işlem / denetim / değerlendirme / müeyyideye tabi olmayacağı anlamına gelmemekte olup telsiz cihaz ve sistemlerinin;

dahil olmak üzere mer'i mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlar çerçevesinde, satılması, kurulması, işletilmesi ve kullanılması ile cihaz kullanıcılarının bu hususlarda tam ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi imalatçı / üretici / ithalatçı / dağıtıcı / yetkili temsilcinin sorumluluğundadır.

Bu bağlamda; cihazların piyasaya arzından sonra dahi Kurumumuzca Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile diğer faaliyetler çerçevesinde yapılan değerlendirmelerde uygunsuzluk belirlenmesi halinde 5809 ve 4703 sayılı Kanunlar uyarınca cezai işlem ve diğer tedbirler uygulanmaktadır.

Ayrıca, 5809 sayılı Kanun’un 36’ncı ve 37’nci maddesi ve TTTE Yönetmeliği’nin 5’inci, 9’uncu ve 14’üncü maddeleri gereği, kamu güvenliğini sağlamak, halk sağlığını korumak ve elektromanyetik girişimi önlemek amacıyla BTK tarafından ilave kısıtlamalar getirilebilir.


Yazışma Adresi:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.km  No:276 Çankaya/Ankara