Sabit Çağrı Başlatma Pazar Analizi Nihai Dokümanı’nın Revize Edilmesi

08.05.2017 tarihli ve 2017/DK-SRD/152 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren “Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı”nda etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak belirlenen Türk Telekomünikasyon AŞ’ye getirilen yükümlülükler arasında sayılan tarife kontrolüne tabi olma yükümlülüğü kapsamındaki "Fiyat sıkıştırması yükümlülüğü (çoklu hizmet paketleri kapsamında sunulan ses hizmetleri ve çağrı başlatma hizmetleri ile sınırlı olmak üzere)" düzenlemesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile Turknet İletişim Hizmetleri AŞ tarafından açılan dava neticesinde, 31.10.2018 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiş olan Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 12.06.2018 tarihli ve E.2017/3479 sayılı kararı ile "… açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlara sebebiyet verebileceği anlaşılan dava konusu işlemin, 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne" karar verilmiştir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28’inci maddesi kapsamında anılan mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, 27/11/2018 tarihli ve 2018/DK-SRD/344 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile;

·         08.05.2017 tarih ve 2017/DK-SRD/152 sayılı Kurul Kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren ‘Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazarı Nihai Dokümanı’nın anılan Mahkeme Kararı doğrultusunda, fiyat sıkıştırması yükümlülüğünü, çoklu hizmet paketleri kapsamında sunulan ses hizmetleri ve çağrı başlatma hizmetleri ile sınırlandıran ifade ve değerlendirmelerin bahse konu Mahkeme Kararı nedeniyle kaldırıldığının belirtildiği revize halinin onaylanması

hususuna karar verilmiştir.